+998 (71) 253-49-53

+998 (71) 253-49-61
+998 (90) 356-70-67

Янги том тузилиши

Тошкент том ёпиш ва гидроизоляция материаллари заводи янги том намлик утказмаслиги учун эритиб коплайдиган ПОЛИИЗОЛ рулонли битум-полимер материалини хамда замонавийлаштирилган БИКРОМ битумли материалини таклиф этади.

Мазкур материал куйидагилар учун мулжалланган:

  • Огиш даражаси паст булган томларни ёпиш учун;

  • Бино, иншоот ва бошка курилиш конструкцияларида янги том яратиш учун;

  • Куприк, ер ости йуллари, ховуз, бино пойдеворларини намлик утказишидан химоялаш учун ва хоказо.

Урта Осиё иклимига мослаштирилган.

Материалнинг юкори сифатли физикавий-механик хусусиятлари замонавийлаштирилган битум богловчи кулланиши хисобига таъминланади, ушбу богловчи чиримайдиган шиша толали ёки полиэфир асосга суртилади. Натижада материалнинг узок муддатга яроклилиги, паст хароратда эгилувчанлиги ва энг иссик ёзда хам мустахкамлиги сакланиши таъминланади.


     

НАШИ ОБЪЕКТЫ