+998 (71) 253-49-53

+998 (71) 253-49-61
+998 (90) 356-70-67

Киёслаш жадвали

БИКРОМ ва ПОЛИИЗОЛ материалларининг асосий уртача физикавий-механик курсаткичларини 
КИЁСЛАШ ЖАДВАЛИ
(мустакил лабаратория утказган синовлар натижалари асосида)
Курсаткич номи БИКРОМ ПОЛИИЗОЛ
Ташки химояловчи катлам Алюмин фольга, калинлиги 14 мкм

Алюмин фольга, калинлиги 30 мкм

Ташки химояловчи катлам Сочма Сочма
Асос Шишали холст + мато тури Шишали мато
Айланма радиуси (25±0,2), мм брусда оС хароратда эгилувчанлиги  Минус 2 оС  Минус 10 оС
Муртик Т оС Минус 20 оС Минус 25 оС
2 соат давомида иссикка чидамлилиги Т оС  100 оС 120 оС
Тортишда узилиш кучи 441 H (45 kgf) 1000 H (102 kgf)
Узилишда нисбий чузилиши 4,0% 6,0%

БИКРОМ (Ts 14904521-006:2016) - киммат булмаган, аммо етарли даражада мустахкам том копламасини тайёрлашга имконият берувчи материал. Асосга замонавийлаштирилган битум ва тулдирувчидан иборат битумли богловчи туширилиши йули билан тайёрланади.

ПОЛИИЗОЛ (TS 19811706-003:2017) - Урта Осиё шароитларига кулай, юкори физикавий-механик хусусиятларга эга материал, бино ва иншоотларни сув ва намликдан химоялаш масаласини самарали хал килиш имкониятини яратади. Мустахкам, чиримайдиган асосга замонавийлаштирилган битум, полимерлар ва тулдирувчидан иборат юкори сифатли битумли богловчи туширилиш йули билан тайёрланади.

Бикром ва Полиизолдан фойдаланиш учун кимматбахо асбоб-ускуналар талаб этилмайди.

Истеъмолчининг шахсий буюртмасига кура, унинг томонидан белгиланган физикавий-механик хусусиятларга эга Полиизол ва Бикром эритиб тушириладиган рулонли материал тайёрлаш имконияти мавжуд. 

ФОЛЬГОИЗОЛ ва ИЗОЛ материалларининг асосий уртача физикавий-механик курсаткичларини 
КИЁСЛАШ ЖАДВАЛИ
(мустакил лабаратория утказган синовлар натижалари асосида)
Курсаткич номи ФОЛЬГОИЗОЛ ИЗОЛ
Ташки химояловчи катлам Алюмин фольга, калинлиги 14 мкм

                     ___                      

Асос Шишали тола + мато тури Шишали тола + мато тури
Айланма радиуси (25±0,2), мм брусда оС хароратда эгилувчанлиги  Минус 1 оС  Минус 1 оС
Муртик Т оС Минус 7 оС Минус 7 оС
2 соат давомида иссикка чидамлилиги Т оС  90 оС 90 оС
Тортишда узилиш кучи 392 H (40 kgf) 392 H (40 kgf)
Узилишда нисбий чузилиши 2,2% 2,2%

ФОЛЬГОИЗОЛ ва ИЗОЛ (Ts 19811706-02:2018) - эконом синфидаги том ёпиш материалини ишлаб чиқарувчи маҳсулот. Тўлдиргични ўз ичига олган нефт битуми асосига қўшиш орқали ишлаб чиқарилади.

НАШИ ОБЪЕКТЫ